Festival Janadriyah 2018, Riyadh

Adalah sebuah kehormatan, tim Saman MAN Insan Cendekia Serpong diundang untuk tampil dalam Festival Janadriyah 2018 yang diadakan di Riyadh, Arab Saudi.